Wethouder verbijsterd door faillissement muziekschool? Krokodillentranen..

De muziekschool gaf in 2016 aan dat zij financiële tekorten voorzag. Het heeft vervolgens samen met vrijwilligers gezocht naar oplossingen en veranderingen. De inzet was: goed muziekonderwijs voor Stede Broec. Men zag zich gesteund door het rijk dat mikte op het stimuleren van een opwaartse lijn voor het muziekonderwijs.
Het kwam daarom hard aan dat het College van Stede Broec in september 2019 voorstelde om het muziekonderwijs én de daarbij behorende middelen naar de scholen over te hevelen.
De Onafhankelijke Partij wees onmiddellijk op de risico’s en de praktische en financiële problemen. Ook diende het een amendement in. Gevraagd werd om relocatie van de gelden naar de Muziekschool. Het gevarieerde (vervolg)aanbod van het muziekonderwijs zou zo geconcentreerd blijven op één plek in de gemeente. Daarbij werd ook aangevoerd dat:
• Gevarieerd muziekonderwijs inzet en organisatie vraagt. Elke school zal dit in de praktijk anders invullen, hetgeen leidt tot inefficiency;
• Het jaren zou duren om de organisatie en kwaliteit op de scholen op hetzelfde niveau te krijgen als de Muziekschool;
• het de vraag is wat de scholen bieden aan kinderen die zich verder willen bekwamen;
• Niet bekend is hoe de effecten en resultaten zouden worden gemeten;
• hoe talentvol kinderen kunnen worden gestimuleerd zich door te ontwikkelen;
• de landelijke politiek het ongewenst en onrealistisch acht om de verantwoordelijkheid voor muziekonderwijs uitsluitend bij scholen neer te leggen;
• er een breed maatschappelijk draagvlak is voor de muziekschool.
In de commissievergadering van september 2019 heeft de voorzitter vande Muziekschool aangegeven dat het bestuur geen toekomst meer voor zich zag wanneer het voorstel van het college zou worden aangenomen.
De portefeuillehouder, mw Groot van ODS, gaf echter toen al aan dat er geen plan B was. Daarmee werd dus bewust gekozen voor een scenario dat zou leiden tot het verdwijnen van de Muziekschool. De voltallige raad stemde tegen het amendement van de Onafhankelijke Partij dat de volgende oplossing in zich droeg, namelijk:
• Organiseer en stimuleer het klassikaal zingen en basisvorming van muziek op scholen. Doe dat van het extra geld wat hiervoor beschikbaar komt vanuit het Rijk. Breng kinderen die een keuze gemaakt hebben voor een instrument samen op één locatie, in de Muziekschool in Het Middelpunt.
• Laat de regie op het beschikbare budget van de gemeente bij de Muziekschool. Zo is er geen afbouw van de subsidie en ontstaat er tijd om de samenwerking met de scholen uit te bouwen. Dit is voor de gemeente een budget neutrale oplossing. De financiële problemen van de Muziekschool zouden daarmee nog niet geheel opgelost zijn, maar deze oplossingen zouden het bestuur voldoende zekerheid en tijd geven om door te gaan.
De Onafhankelijke Partij is van mening dat dit het meest efficiënt en effectief was geweest en dat op deze wijze kwalitatief muziekonderwijs én de muziekschool behouden zou zijn. Mw. Groot stelde in 2020 nog enkele malen dat zij achter de schermen nog in gesprek was met de muziekschool en goede hoop had om alsnog tot een oplossing te komen. Dit bleek te weinig, te laat en het is daarbij des te opmerkelijker dat zij in deze krant stelt totaal verrast te zijn geweest door het faillissement.