Verkiezingsprogramma’s tegen het licht gehouden door De Onafhankelijke Partij

ODS

De Onafhankelijke Partij heeft van 2006 tot 2014 met ODS in het college gezeten en in die periode jaar als goede collega’s samengewerkt. De afgelopen periode (2014-2018) zaten we samen in de oppositie. Wij kunnen ons in grote lijnen wel vinden in het verkiezingsprogramma van ODS.
• ODS heeft samen met de Onafhankelijke Partij de aanzet gegeven tot het integriteitonderzoek bij de muziekschool en zich samen ingezet voor de gedupeerden rond de camping Broekerhaven.
• Naast kritische vragen van ODS en de Onafhankelijke Partij rond de grondvervuiling aan de Broekerhavenweg is het wethouder Bart Nootebos geweest die zich hiervoor heeft ingezet. Ondanks de beperkte mogelijkheden die hij als wethouder had in dit dossier een goed resultaat, onze complimenten.
• Verkeersoverlast Raadhuislaan: daarvoor hebben wij als Onafhankelijke Partij samen met ODS een motie ingediend om samen met Drechterland de mogelijkheden voor een nieuwe Noord/ Zuidverbinding te onderzoeken. De motie is in Stede Broec aangenomen maar Drechterland wil eerst de verkeersontwikkeling afwachten na de aanleg van de N23. De Onafhankelijke Partij is van mening dat de autonome groei van het verkeer het voordeel van de N23 opheft.
• De foyer van hét Postkantoor, stokpaardje van ODS, is voor de hele gemeente een aanwinst.
• ODS is voor mantelzorgwoningen (is ook gesteund door de Onafhankelijke Partij) en het Streekplein (is raadsbreed gesteund).
Sociaal Stede BroecOok hierin zijn wij het in grote lijnen eens met het ODS. Als Onafhankelijke Partij vinden wij dat er in bepaalde gevallen te veel van mantelzorgers gevraagd wordt. Indicatie stellen duurt in veel gevallen te lang en er moet beter mee gedacht worden met de hulpvragers.
Duurzaam en klimaat besteding Stede BroecMet alle punten is de Onafhankelijke Partij het eens met ODS. De Onafhankelijke Partij heeft tijdens haar 8 jarige deelname in het College al heel wat aanpassingen van gemeentelijke gebouwen gedaan, zoals duurzame verwarming van Het Postkantoor, het Streekbospavijoen, isolatie en zonnecollectoren op de Kloet en op de nieuwe kleedkamers SAV, ledverlichting. Ook is er op initiatief van de Onafhankelijke Partij de wethouder begonnen met meer groenvariantie in de groenvoorziening om bijensterfte tegen te gaan.

CDA.

Goede zorg
Dat zeggen alle partijen maar hoe gaat men in de praktijk met de zorgvraag om? Bij het laatste verkiezingsdebat was er volgens de coalitiepartijen CDA, GBS, en VVD niet bezuinigd op de zorg. De mensen die zorg nodig hebben van de gemeente zullen deze bewering niet herkennen. Een feit is dat Stede Broec 4 jaar geleden voorop liep en goed scoorde rond de zorg. Na een kort geleden gehouden onderzoek onder de 3 SED gemeenten bleek dat Stede Broec er tegenwoordig het slechtste vanaf komt. De Onafhankelijke Partij was de enige partij die wees op slecht functionerende AED’s en pleitte er voor de AED’s bij de EHBO verenigingen onder te brengen. Het CDA wees dat af. In een later stadium is toch het beheer van de AED’s bij de EHBO verenigingen gekomen. Nu naar ieders tevredenheid. Het CDA wil er nu zelfs meer in investeren. Onze partij zal dat steunen. Er had de afgelopen 4 jaar veel meer in zorg geïnvesteerd kunnen/ moeten worden: er is nl veel geld van overgebleven.
Eenzaamheid
Het CDA wil een actieplan om met vrijwilligers de eenzaamheid tegen te gaan. De gemeente Stede Broec heeft al een vereniging (de Zonnebloem) die iets dergelijks doet. We zien het initiatief met belangstelling tegemoet.
Zelfstandige gemeente
Het CDA is tégen een fusie: de gemeente Stede Broec moet volgens het CDA benaderbaar blijven. Dat is volgens de Onafhankelijke Partij ook op een grotere schaal heel goed te organiseren. Elke tijd heeft zijn schaal en voor de Onafhankelijke Partij zijn de voordelen van opschalen groter dan de nadelen. Wij durven daar recht voor uit te komen.
Meer vaarroutes
Het initiatief om het plan Waterweide ( in Stede Broec – zuid) doorvaarbaar te maken ligt er al jaren. Het baggeren van de sloten is niet de verdienste van het CDA maar van de Onafhankelijke Partij (Piet Zwaan in zijn collegetijd) en een blijvend dieper vaarwater ook .
Bij de toekomstige aanleg van uitbreidingsplan Waterweide is er met de projectontwikkelaar afgesproken dat het plan wordt aangesloten op de vaarroute. De beoogde route is langs de Provinciale weg richting Broekerhaven. Deze ontsluiting staat los van het verder doorvaarbaar maken van heel plan Zuid. Dit is begroot op ongeveer € 3 miljoen extra. Het CDA profileert zich hiermee maar wekt daardoor ook verwachtingen. De ontsluiting van de vaarroute naar Bovenkarspel is ook niet het initiatief geweest van het CDA. Sterker nog: het CDA heeft de afgelopen 4 jaar helemaal niet laten zien de vaarroutes te willen versterken. Op initiatief van de Onafhankelijke Partij is er samen met het Waterschap een waterplan geschreven dat indertijd unaniem door de raad aangenomen. Dat plan omschrijft alle wensen die betrekking hebben op het water in Stede Broec. Er zijn samen met onze inwoners maatregelen in het plan opgenomen ter verbetering van de recreatieve vaarroutes in onze gemeente. Deze maatregelen werden toen over een periode van 10 jaar gepland van 2011 tot 2020. Dit, om het financieel mogelijk te maken. Stede Broec houdt jaarlijks € 70.000 over aan dit Waterplan omdat het Waterschap het baggeren van Stede Broec heeft overgenomen: dat kost ons bijna niets meer. Bijna alle maatregelen die in het plan staan konden door dit vrij komende geld kostenneutraal worden uitgevoerd. Er is door de coalitie echter de afgelopen 4 jaar anders beslist. De € 70.000 is niet besteed aan het verbeteren van de vaarroutes maar in de begroting verdwenen. De Onafhankelijke Partij heeft dus niet zoveel vertrouwen in de goede bedoelingen van het CDA op dit punt.
Streekplein
Een gezellig terras en activiteiten en gratis parkeren zullen alle facties onderschrijven. Is dus geen bijzonder punt.
Veilige gemeente
Het CDA wil lik op stuk beleid, extra toezicht op gevoelige plekken en snel ingrijpen bij vandalisme. In 2013 lag er een voorstel van de burgemeester om
€ 50.000 vrij te maken om hier iets aan te kunnen doen. Het CDA was daar toen tegen. De Onafhankelijke Partij en de VVD waren de twee partijen die daar voor stemden: de andere 4 partijen stemden tegen. Ook het CDA dus. In de afgelopen periode heeft de raad wel een bedrag vrij gemaakt voor handhaving. Met dat geld kunnen we net de wettelijke taken uitvoeren. Dat is dus te weinig om overlast echt aan te pakken.
Stede Broecse tradities
Gezelligheid, verbinden, ontmoeten bevorderen, daar zal geen partij tegen zijn.
Gladheidsbestrijding
Elke partij is voor een goede gladheidsbestrijding. Op 5 februari jl. is een goed onderbouwde presentatie gegeven in de commissie over het strooibeleid. Het CDA zou in de Raad van 22 februari met een motie komen om het strooibeleid aan te passen, zo werd gezegd tegen de mensen van de ouderenbond in de discussieavond. Maar de fractie CDA heeft dat uitgesteld tot na de verkiezingen. Vreemd, zou je zeggen, maar het CDA was hiermee in de publiciteit geweest. Ging het daar om? Inhoudelijk is waarschijnlijk weinig haalbaar ter verbetering. De Onafhankelijke Partij heeft er bij het College op aangedrongen om in ieder geval hierover goed te blijven communiceren zodat onze inwoners goed weten wat ze kunnen verwachten als het glad wordt.
Duurzaamheid
Investeren in isolatie, zonne-energie en minder asbest
Het CDA was in het verleden zeer behoudend als er geld gevraagd werd voor duurzaamheid. Wat het asbest in onze gemeente betreft daar heeft de Onafhankelijk Partij in 2014 al een motie voor ingediend om het verwijderen van asbest te stimuleren met een kleine subsidie per vierkante meter, net zoals de gemeente Koggenland en Opmeer gedaan hebben. Het CDA stemde tegen de motie en deze is niet aangenomen. In de vorige collegeperiode heeft de toenmalige wethouder (Piet Zwaan van de Onafhankelijke Partij) ervoor gezorgd dat het asbest uit de slootkanten is verwijdert. We zijn blij dat we in dat punt het CDA nu als medestander hebben.
Aantrekkelijk wonen
Wonen moet betaalbaar en aantrekkelijk blijven! Een lage OZB en een gevarieerd woning aanbod. Frequenter ophalen van huisvuil.Aantrekkelijk wonen en een lage OZB daar zijn alle partijen voor. De laatste 12 jaar is de OZB 2 maal verhoogd: alleen in 2009 en 2010. De verhoging van tegenwoordig heeft alleen met indexatie te maken.
Frequenter ophalen van huisvuil. Dat is een mooi streven maar wat hebben we daarvoor over wat mag dat kosten? Daar wil de Onafhankelijke Partij het nog wel over hebben in de commissies en raad.

GBS “samen sterk”

GBS zat de afgelopen periode in het college en had dus de kans om daadwerkelijk iets aan de punten die zij opgenomen hebben in hun verkiezingsprogramma te doen. We hebben eigenlijk alleen rond het Streekhof gezien dat de omwonenden er bij betrokken zijn. De breed door de inwoners gedragen maatregelen uit het Waterplan had de afgelopen periode geen aandacht van GBS er is weinig of niets aan gedaan.
Wonen
GBS wil betaalbare huurwoningen. Het was juist GBS die ten aanzien van de toekomstige bouwlocatie “Opmaat panden” tégen het initiatief van woningbouw- vereniging de Woonschakel was om daar te bouwen. Het argument was dat we op deze locatie als gemeente zeker geld konden verdienen. De Woonschakel wilde daar een plan ontwikkelen en het terrein kosten neutraal van de gemeente overnemen. Nu heeft de gemeente veel geld op die locatie moeten afboeken en is het toch in handen van een project ontwikkelaar.
Zorg en welzijn
Alle punten kan de Onafhankelijke Partij onderschrijven. Maar GBS heeft echter niets van deze punten waargemaakt na 4 jaar in het college de verantwoordelijk portefeuillehouder te hebben geleverd. Met alleen een collegeprogramma wat “zorg voor elkaar” heet ben je er niet. Er is ook volgens het GBS niet bezuinigd op de zorg er echter is vanuit het Rijk veel minder geld mee gegeven bij de decentralisaties van de zorg. Dat leidde tot bezuinigingen er wordt nu meer gevraagd van mantelzorgers en er is een bureaucratie ontstaan wat wachttijden veroorzaakt en het verkrijgen van een indicatie duurt veel te lang. Jeugdzorginstellingen die door de bureaucratie te lang op haar geld moesten wachten kwamen daardoor in de problemen. Een voorschot geven was volgens de GBS wethouder niet mogelijk. Stede Broec was 4 jaar geleden een voorbeeld in de regio omtrent de zorg nu kwamen we er in vergelijking met Drechterland en Enkhuizen er het slechtste uit.
Bestuurlijk samen gaan
Daar kunnen wij het met GBS eens zijn. Dit standpunt had GBS ook al bij de vorige verkiezingen.
Recreatie en water
Waterwegen goed doorvaarbaar en baggeren. Baggeren is in de vorige periode geregeld door de wethouder van de Onafhankelijke Partij, dat hebben we al een paar keer eerder vermeld. Het Waterplan en baggerplan lagen panklaar en zelfs met het geld erbij. Aan de betere vaarverbindingen heeft GBS niets gedaan en voor het knelpunt de duiker bij de Traanbok GBS geen geld over. Dat terwijl er geld uit het waterplan overbleef.dit snap ik niet helemaal: is toch een raadsbesluit?. Het waterplan was een unaniem aangenomen raadsbesluit met een voorbehoud op uitvoering van projecten. Dat is afhankelijk van de financiele middelen op dat moment.
Behoud “Strandje van Vermeulen”
GBS stemde ook vóór de privatisering van de camping Broekerhaven. Een makelaar had het volgende in de publiciteit gebracht “een eventuele verkoop van het landje van Vermeulen dat eigendom is van het waterschap die bereid zou zijn dit mede te verkopen”. Met een positieve grondhouding van de gemeente ten aanzien van recreatieve ontwikkelingen. Toen de Onafhankelijke Partij in de commissie van 5 februari jl. vroeg wat de grondhouding van de gemeente is, ten aanzien van recreatieve ontwikkelingen rond het landje van Vermeulen hebben we geen mening van GBS gehoord.
Financiën
Hier kunnen we GBS niet helemaal volgen. Voorlopig kost de ambtelijke samenwerking SED (Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland) nog heel veel geld maar GBS ziet al weer geld vrij komen dat weer in de organisatie gestoken moet worden.
GBS vindt dat de gemeente financieel gezien in control moet zijn maar heeft de Onafhankelijke Partij nooit gesteund bij haar vragen om bijvoorbeeld financieel inzicht te krijgen in toekomstige vervangingsinvesteringen.
Onderwijs
De meeste hier genoemde punten kunnen wij wel steunen: dit zijn allemaal zaken waar elk college aan zal werken. De vraag is ook hier: wat heeft de portefeuillehouder van GBS op dit onderdeel de afgelopen 4 jaren laten zien?Andere belangrijke onderwerpen
Veiligheid en handhaving door BOA’s. Ook GBS stemde eind 2013 tégen het bedrag van € 50.000 voor het aanstellen van 2 Boa’s. Alleen de Onafhankelijke Partij en de VVD waren daar toen voor. Inmiddels is dat bedrag wel door de raad beschikbaar gestelde maar daarvan kunnen eigenlijk alleen de wettelijke taken uitgevoerd worden. Van handhaving op overlast zoals de controle op snel varen op het water hebben we de afgelopen jaren weinig meer gezien.
Maatwerk bij vergunningverlening zullen wij zeker steunen. Ook de aanleg van glasvezel is voor de Onafhankelijke Partij een punt dat wij in het begin van deze collegeperiode ook al in de raad ter sprake hebben gebracht
Houtribdijk als tweede ring voor de Randstad, prima
Het in stand houden van cultureel erfgoed. De Onafhankelijke Partij heeft er in het verleden bijvoorbeeld het initiatief genomen de Overhaal te restaureren. In de periode 2006 – 2010 heeft de wethouder Piet Zwaan (Onafhankelijke Partij) het monumentenbeleid vormgegeven in Stede Broec. Wat heeft GBS daar in de afgelopen 4 jaren aan gedaan?
Wat groen is moet groen blijven is ook een verkiezingspunt; maar wat heeft GBS hieraan de afgelopen jaren gedaan?
De Onafhankelijke Partij heeft zich bijvoorbeeld sterk ingezet voor het behoud van de bomen (platanen) bij het plannetje aan de Raadhuislaan (De Zwaan) en is al jaren tegen verdichting van elk groen stukje aan het lint. Ook is de Onafhankelijke Partij altijd zeer kritisch geweest over bouwen langs de Wijzend.

VVD

De leus van de VVD is ‘ doorpakken gewoon doen ‘
Daar is het huidige college (inclusief de VVD) zeker mee gestart bij de aanschaf van kunstgrasvelden in 2014. Tijdens de verkiezingscampagne in 2014 zei de VVD nog dat ‘de tijd van cadeautjes geven voorbij was’?! Nu schrijft de VVD in de Streeker van februari 2018 een stuk over de subsidies aan verenigingen: we moeten kunnen uitleggen waarom de ene sportvereniging meer krijgt dan de andere…… Geen suikeroomgehalte van “u vraagt en wij draaien”. In de tijd waarin alle verenigingen van Stede Broec 13% van hun subsidie moesten inleveren ter bezuiniging kregen de voetbalverenigingen, met volop steun van de VVD, een cadeautje van € 650.000 voor de aanleg van kunstgras. Dat is toch typisch een gevalletje van “u vraag en wij draaien” oftewel “geef ons uw stem, dan geven wij wat u vraagt. Dat stond zelfs op de posters die bij de voetbalverenigingen hingen. Nu heeft de VVD het over ‘bezuinigingen en eerlijk delen van subsidiegeld’ tussen de verenigingen. Dan hebben andere verenigingen nog heel wat te goed…Het is namelijk zo dat de voetbalverenigingen, in verhouding met andere verenigingen, veel subsidie krijgen. Dat was in 2014 kennelijk geen punt voor de VVD. We zijn benieuwd hoe de VVD hiermee om zal gaan als we eerlijk gaan delen. We vertellen het u liever nu dan nà de verkiezingen.
Wij zijn als Onafhankelijke Partij nooit tegen aanleg van kunstgras geweest. We waren tegen een uitgave van € 650.000 als verkiezingscadeautje!!! Dat is wat anders. In die tijd speelde de crisis ons nog grote parten en wij wilden een discussie over nut en noodzaak en daarnaast een afweging ten opzichte van andere prioriteiten en andere verenigingen. De coalitiepartijen waaronder de VVD vonden een degelijke discussie toen niet nodig. Als u stemt op CDA, VVD, PvdA/GroenLinks of GBS dan zorgen wij voor kunstgras. Dat was het verhaal.
Ook de VVD heeft door deelname aan het college 4 jaar aan het stuur gestaan van Stede Broec. Wat heeft de VVD in afgelopen periode ‘doorgepakt en gedaan’?
Stede Broec heeft eindelijk de mogelijkheid om iets aan handhaving te doen. Wij vinden dat als Onafhankelijke Partij ook belangrijk. In 2013 waren de Onafhankelijke Partij en de VVD de enige partijen die vóór een budget stemden van € 50.000 om iets aan handhaving te kunnen doen. Het is toen niet aangenomen in de raad maar inmiddels is dit budget er wel gekomen. Eigenlijk omdat het niet anders kon. De gemeente Stede Broec kan nu eigenlijk alleen de wettelijke taken handhaven. Ons inziens is dit punt het enige wat de VVD bereikt heeft in de afgelopen 4 jaren.
Verder heeft de VVD ondanks college deelname weinig laten zien. Bij de problemen rond de Muziekschool heeft de VVD wethouder niet doorgepakt: sterker nog: niets gedaan. Het nieuwe bestuur van de Muziekschool moest het zelf maar oplossen. Pas nadat die met een ontstellend rapport kwamen over de gang van zaken kon er wel een onderzoek gedaan worden door een onafhankelijk bureau. Die kwam nagenoeg tot dezelfde conclusies als de Muziekschool zelf. Ook hetWaterplan waar wij als Onafhankelijke Partij jaren aan gewerkt hebben bleef in de la liggen. Pas na vele vragen van de Onafhankelijke Partij kwam moeizaam antwoord. Waar wij dan weer bijna een gelegenheid kregen om daarop op te reageren. Het baggerplan lag panklaar met geld: daar is de gemeente nu 3 jaar op ingelopen. De bedoeling was dat alle sloten in Stede Broec op diepte gecontroleerd zouden worden en zo nodig gebaggerd. Wij weten nu dat niet alle sloten gecontroleerd zijn. En dan de problemen bij Orion; ook niet aangepakt. Pas na vele vragen van de Onafhankelijke Partij is er nu enige beweging
Veilige fietsverbinding Veilingweg al jaren een item, ook van andere partijen. De Onafhankelijke Partij weet niet beter dan dat deze VVD wethouder daar niets aan gedaan heeft. Ook na vragen van onze kant werd er niet veel duidelijk. Inmiddels weten we via de site van de Provincie Noord Holland dat het is uitgesteld tot 2023. Jammer, gemiste kans. En dat terwijl de wethouder (Piet Zwaan van de Onafhankelijke Partij) deze kruising jaren terug al op de prioriteitenlijst van de Provincie had weten te krijgen.
Duurzaamheid, we moeten volgens de VVD meer aan duurzaamheid doen: dat is niet alleen beter voor het milieu maar ook beter voor het comfort in huis én de portemonnee. Het gaat er volgens de Onafhankelijke Partij om, om de doelen te halen. Dat was eerst 20% minder Co2 uitstoot in 2020 werd 16% en is nu 14%. De vraag is hoe gaan we dat halen? Dat vraagt meer dan de bescheiden houding van de VVD op dit punt.
Zorg voor elkaar
Het collegeprogramma (wat ook van de VVD is) draagt de naam “Zorg voor elkaar”. Hoe is de VVD daar mee omgegaan in de coalitie de afgelopen jaren? Van de beschikbare budgetten van het Rijk voor zorg is in de gemeente Stede Broec veel geld overgebleven en aan andere zaken besteed. De zelfredzaamheid moest vergroot worden en er werd meer gevraagd van mantelzorgers. In de jeugdzorg zit het aantal kinderen weer boven het aantal van voor de decentralisaties. De volgende afspraak met de raad was gemaakt: de zorg moet budgetair neutraal. Het mag ons niets extra kosten. Maar wat bleek: binnen 2 jaren had de gemeente een reserve van € 4,5 miljoen opgebouwd.? De Onafhankelijke Partij heeft zich binnen de fractie wel eens afgevraagd hoe dat kan. En dat zonder bezuinigingen…..zegt de coalitie. En wat deed de raad van Stede Broec bij de Kadernota 2016? Toen heeft de raad een bedrag van ruim € 2,1 miljoen laten vrijvallen naar de algemene reserve. Want, zo werd gesteld: een financiële buffer van 20% van de uitkering Sociaal Domein is voldoende. Hier heeft de Onafhankelijke Partij tegen gestemd. Er is onvoldoende informatie over de bezuinigingen van het Rijk op dit onderdeel (zie hier ook de begroting van 2018 voor, het staat er letterlijk in). Ook nu blijkt dat de Jeugdzorg veel duurder is dan verwacht.
Wonen
De vvd realiseert de komende 4 jaar een sterk verhoogde bouwcapaciteit.
Dat is een mooi streven maar dan kom je op het pad van de provincie en het Rijk. De woningaantallen zijn in de regio verdeeld en dat moet ook om evenwichtig te kunnen bouwen. Sociale huurwoningen bouwen in Stede Broec wordt moeilijk omdat onze gemeente zelf geen bouwgrond meer heeft. Alles is in handen van projectontwikkelaars. Maar die willen het liefst alleen koopwoningen bouwen, heel begrijpelijk toch, VVD? Het terrein bij de OpMaatpanden wilde de Woonschakel om niet overnemen en daar bouwen. Er is ook hier veel geld op afgeboekt.
Herindeling fusie
We weten dat een gemeentelijke herindeling gevoelig ligt bij de burgers. Wat ons betreft weet de VVD wat de voordelen zijn maar sparen ze de kool en de geit door de keus uit te stellen.
Financiën SED daar was vooral een gebrek aan communicatie naar de raden. De uitvoering is de verantwoording van de huidige colleges.
Over het algemeen liet de communicatie van dit college richting de burger maar zeker ook richting de Raad naar onze mening te wensen over. Kunstgrasvelden, muziekschool, waterplan, Orion om er maar een aantal te noemen. Collegeleden hebben een actieve informatieplicht volgens de gemeentewet. Dus ook de wethouder van de VVD.
De Onafhankelijke Partij kan over de stiltes van de collegeleden inmiddels een boek schrijven. De dik en schuin gedrukte woorden hierboven waren de afgelopen jaren de verantwoording van de VVD wethouder.

PvdA/ GroenLinks

Asbest: In de commissie GGZ van afgelopen maandag 5 februari gaf Wethouder Nootebos aan dat het asbest in Stede Broec een probleem wordt en voor 2024 verwijdert moet zijn van alle daken in Stede Broec. Er is in de afgelopen periode niets aan gedaan en zijn de diverse waarschuwingen die de Onafhankelijke Partij hierover gaf totaal en door de hele verdere raad genegeerd. Nu zien we dit item terug in het verkiezingsprogramma van PvdA/Groenlinks. We zullen maar zeggen: goed voorbeeld doet goed volgen.
Strijden voor een duurzaam en sociaal Stede Broec
Wij vinden dat Bart Nootebos het als wethouder zeker goed gedaan heeft in de afgelopen periode. Hij heeft goed als enig collegelid gecommuniceerd met de Raad en onze inwoners.
Wat zegt PvdA/GL te hebben bereikt in de afgelopen periode.
Herinrichting Industrieweg
Dat was al afgerond in de vorige periode en daar heeft wethouder Piet Zwaan van de Onafhankelijke Partij veel aan bijgedragen.
Betere regelingen voor mensen met minder geld via de bijzondere bijstand
Wij vinden dat er bij dit soort regelingen heel goed op de z.g. armoedeval gelet moet worden.
De Onafhankelijke Partij is de afgelopen 4 jaren veel meer opgekomen voor misstanden dan PvdA/GroenLinks, neem bijvoorbeeld de z.g kostendelers norm. De kostendelersnorm heeft in tegenstelling tot de participatiewet in veel gevallen participatie juist ontmoedigt of zelfs onmogelijk gemaakt, bijvoorbeeld als het gaat om mantelzorg of dak- en thuisloze opvang. En heeft daarnaast een reeks aan kostbare en negatieve maatschappelijke problemen met zich meegebracht, zoals de toename van armoede en schulden en de groei van ” onzichtbare” jongeren.
We noemen 1 voorbeeld: een mevrouw met een bijstandsuitkering die haar woning deelt met haar tijdelijk hulpbehoevende zusje wordt vanwege de kostendelersnorm gekort op haar uitkering. Terwijl een tijdelijk verzorgingshuis voor haar zus de maatschappij veel meer kost. Wat de Onafhankelijke Partij betreft is hiervoor meer maatwerk gewenst. Of als mensen een vriend met een gebroken been tijdelijk in huis nemen moet je dat dan bestraffen met een korting op de uitkering?
Als mensen als mantelzorger opvang bieden verdienen ze wat de Onafhankelijke Partij betreft eerder een bedankje dan een korting op hun uitkering.
Wij zijn er trots op dat de motie van de Onafhankelijke Partij om de mogelijke negatieve gevolgen van het toepassen van de kostendelersnorm in kaart te brengen en hoe deze mogelijke negatieve gevolgen voorkomen en ingeperkt kunnen worden, door de Raad is aangenomen
Meer mensen naar een baan begeleid.
Alle partijen zullen dit ook steunen. Het herstel van de economie en de gemeenschappelijke regeling Werkzaam hebben daaraan bijgedragen.
Aanleg van het Streekplein is raadsbreed gedragen
Het faciliteren van bedrijven die dagbesteding bieden.
Goede zaak alhoewel het niet altijd goed gelukt is.
De muziekschool in rustig vaarwater gebracht.
Bij de muziekschool heeft het college veel te laat ingegrepen. Daar is het hele college als collegiaal bestuur verantwoordelijk voor. Wel vindt de Onafhankelijke Partij dat Bart Nootebos het binnen de mogelijkheden die hij van de Raad kreeg het goed gedaan heeft.
Subsidie zonder wanklank herverdeeld, zodat het theater Postkantoor een zonnige toekomst tegemoet kan gaan, met een mooi grand cafe.
Wij zij als Onafhankelijke Partij ook blij dat dit nu geregeld is het Postkantoor is een aanwinst in onze gemeente.