Stede Broec: geen geld: lasten omhoog, ambities omlaag? De Onafhankelijke Partij is niet overtuigd

De Wet waardering onroerende zaken, beter bekend als WOZ – de grondslag voor de OZB – is
voor veel inwoners met 10-30% gestegen. Om de financiële problemen van de gemeente aan
te pakken, zagen verschillende partijen zich genoodzaakt in 2020 ook de
Onroerendezaakbelasting (OZB) te verhogen met 30%. Het college was van mening dat er
vanwege de (financiële) problemen in de jeugdzorg geen andere opties meer waren.
De Onafhankelijke Partij heeft tegen deze OZB-verhoging gestemd. Wij zetten namelijk
vraagtekens bij de opstelling van het college. En wel hierom:
1) in de voorgaande raadsperiode zijn door het toenmalige college reserveringen die bedoeld
waren voor de zorg (zoals de reserve Wmo) omgebogen naar andere zaken zonder te weten
wat de financiele gevolgen waren van de Wmo en Jeugdzorg. De Onafhankelijke Partij heeft
als enige partij hiertegen gestemd.
2) de raad heeft in 2016 en 2017 zonder slag of stoot de in crisistijd vastgelegde buffers voor
nieuwe slechtere tijden opgesoupeerd. Hadden we kort geleden nog € 6 miljoen aan algemene
reserve, dat zal eind 2020 nog zo’n € 800.000 zijn. Daarna is de algemene reserve op en is er
geen geld meer voor verdere tegenvallers.
3) het college blijft investeren: een pad voor hondenbezitters vanaf De Weed tot aan de
Esdoornlaan, een subsidie voor de BMX club, en nu ligt er een raadsvoorstel voor een
subsidie voor festiviteiten op het Streekplein van maximaal € 35.000.
4) voor de festiviteiten op het Streekplein stelt het college voor om de lasten te bekostigen uit
de pot onvoorzien van bouwfase 4 van het Streekhof. Dit, terwijl in het verleden juist grote
afschrijvingen hebben plaatsgevonden op de grondprijzen van dit bouwproject. Met de
ongebruikte pot onvoorzien zou dus eigenlijk het tekort aangezuiverd moeten worden.
5) ondertussen worden toch onomkeerbare besluiten genomen: kon eerder GTS (een
vereniging met honderden leden) door inzet van de Onafhankelijke Partij nog overeind
gehouden worden, nu valt het doek voor de Muziekschool. Er is geen politieke of financiële
steun meer mogelijk binnen de raad, ondanks de motie van de Onafhankelijke Partij in 2018
om de Muziekschool nog een jaar volledige subsidie toe te kennen. Het voor muziekonderwijs
geoormerkte geld vanuit het Rijk wordt aan de scholen zelf toegewezen, waarbij de vraag is
op welke wijze zij het muziekonderwijs gaan vormgeven en hoe zij niet alleen enthousiaste
maar juist getalenteerde leerlingen blijvend en op niveau kunnen begeleiden.
De Onafhankelijke Partij blijft niettemin constructief en scherp, onze doelstellingen zijn dan
ook:
1) een meerjarig structureel en reële begroting en meerjarenraming;
2) paal en perk stellen aan niet-noodzakelijke uitgaven;​
3) transparante keuzes voor de raad, waaronder inzicht in de producten en diensten die wij als
gemeente afnemen zodat we deze kunnen toetsen aan nut en noodzaak;
4) gelijke financiële steun voor alle proactieve verenigingen en stichtingen;
5) behoud van de Muziekschool.