Nieuwjaarsspeech Burgemeester Wortelboer

Bur­ge­mees­ter Ro­nald Wor­tel­boer van Ste­de Broec zou graag meer reu­ring wil­len op het vo­rig jaar nieuw in­ge­rich­te Streek­plein voor het ge­meen­te­huis. Die wens voor 2018 sprak hij gis­ter­avond uit tij­dens de ge­meen­te­lij­ke nieuw­jaars­re­cep­tie in een on­danks de storm druk­be­zocht Post­kan­toor.

,,Wat zou het mooi zijn voor alle in­wo­ners als we op het plein door het jaar heen een paar leu­ke ac­ti­vi­tei­ten kun­nen heb­ben. En mis­schien dat cre­a­tie­ve men­sen en straat­ar­ties­ten op een mooie zo­mer­dag het Streek­plein als een open po­di­um zien. En dat we 2018 straks af­slui­ten met een kerst­markt en een ijs­baan voor de kin­de­ren. Maar om dat te re­a­li­se­ren, daar heb­ben we de in­wo­ners en de on­der­ne­mers hard voor no­dig”, al­dus Wor­tel­boer in zijn al­ler­eer­ste nieuw­jaars­toe­spraak.

De bur­ge­mees­ter blik­te te­rug op een aan­tal Ste­de Broec­se hoog­te­pun­ten in 2017, maar moest ook con­sta­te­ren dat er ‘min­der mooie mo­men­ten’ tus­sen za­ten. Zo zat hij twee­maal in kor­te tijd bij slacht­of­fers van een wo­ning­over­val. ,,Een in­grij­pen­de en nare er­va­ring die die­pe im­pact kan heb­ben op het vei­li­ge ge­voel van de ei­gen om­ge­ving.’’ Het the­ma ‘vei­lig­heid’ vindt Wor­tel­boer in 2018 dan ook ont­zet­tend be­lang­rijk. ,,De po­li­tie werkt hier heel hard aan, maar kan dit na­tuur­lijk niet al­leen. De ogen en oren van waak­za­me in­wo­ners zijn be­lang­rijk, via Bur­ger­net en Whats­app-groe­pen. Ik hoop dat wij in 2018 weer op jul­lie in­zet mo­gen re­ke­nen.’’