Mening inwoners klinkt door in raadsvoorstel, herinrichting Nieuwe Weg Hoogkarspel

Burgemeester en wethouders van Drechterland stellen voor de huidige verkeerssituatie op de Nieuweweg in Hoogkarspel voorlopig te laten zoals hij is. Zij geven hiermee gehoor aan de mening van de meerderheid van de aanwonenden om eerst de effecten van de nieuwe N23/Westfrisiaweg af te wachten.
De gemeente Drechterland heeft een aantal scenario’s onderzocht die de verkeersveiligheid en leefbaarheid van de Nieuweweg zouden kunnen verbeteren. Aanleiding hiervoor zijn klachten van de aanwonenden van de Nieuweweg over de onveilige verkeerssituatie. Inwoners van Drechterland konden hun mening geven over de verkeersscenario’s tijdens de bewonersavond op 24 oktober en in een enquête.

Inwonerspeiling
Op de bewonersavond zijn de onderzochte scenario’s gepresenteerd en is met inwoners gesproken over knelpunten en mogelijkheden om de weg anders in te richten. Ook heeft de gemeente de inwoners gevraagd naar hun mening over de beleving van de verkeersveiligheid op de Nieuweweg en de mogelijke maatregelen om de veiligheid te verbeteren.

Uit de inwonerspeiling blijkt dat er geen eenduidige voorkeur is voor een van de scenario’s. Ook geeft meer dan de helft van de inwoners aan dat de gemeente de maatregelen pas moet uitvoeren als de N23 klaar is en de effecten hiervan op de Nieuweweg bekend zijn.

Inrichtingsplan Nieuweweg
In 2016 besloot de gemeenteraad op basis van het rapport ‘Duurzaam Veilig Hoogkarspel’ een aantal verkeersscenario’s uit te werken waaronder een inrichtingsplan voor de Nieuweweg. Daarnaast besloot de raad het groot onderhoud voor dat inrichtingsplan eerder uit te voeren dan gepland. De uitvoering zou moeten plaatsvinden in de eerste helft van 2018.

Uitstel herinrichting
Op basis van de mening van de inwoners stelt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad nu voor het moment van uitvoering van de maatregelen te heroverwegen. Ook vraagt het college de raad het besluit over de inrichtingsvarianten uit te stellen tot het moment dat de werkelijke gevolgen van de N23 bekend zijn. De verwachting is eind 2019.

Vervolg
Op 4 december wordt het voorstel besproken in de rondetafelgesprekken. Maandag 18 december neemt de gemeenteraad een besluit over het voorstel.

Meer informatie
Meer informatie over het verkeerskundig onderzoek en de peiling is te vinden op www.drechterland.nl/nieuweweg.