De parochie van Johannes de Doper doet mee: ‘Houd de kerken open’

In onze kerk is een grote en enthousiaste groep vrijwilligers, die de kerk draaiende houdt. Van voorgaan in vieringen tot het schoonmaken, maar ook het kerkhof krijgt heel veel aandacht.

Daarnaast zetten de leden van de koren zich ook belangeloos in voor onze gemeenschap. Kortom een grote groep mensen die 40 á 50 jaar actief zijn in de parochie.

Sluiten van kerken
Naar aanleiding van de berichten over het sluiten van kerken zijn er in de zes regioparochies parochie avonden belegd, waarin tekst en uitleg werd gegeven over het advies dat vanuit het regiobestuur naar het bisdom is gestuurd. Deze parochieavond op 14 juni jl., op uitnodiging van het regiobestuur werd massaal bezocht. Vele parochianen brachten die avond waardevolle opmerkingen naar voren waar het regiobestuur zich zeker over moet buigen. Deze opmerkingen zijn ook in de notulen verwerkt, die samen met het definitieve advies van het regiobestuur, naar het bisdom worden gestuurd. Maar zover is het nog niet.

Naar Haarlem
Door een aantal verontruste parochianen uit heel West-Friesland is een comité opgericht die een grote manifestatie naar Haarlem willen organiseren. De parochianen zijn door middel van een folder hiervan op de hoogte gebracht. Op zondag 29 oktober a.s. willen wij vanuit de West-Friese parochies massaal met bussen naar Haarlem gaan, het vertrek zal om 12.15 uur zijn. De deelnemers, die de antwoordkaart hebben ingestuurd, krijgen hier nog nader bericht van.

St. Bavo Kathedraal
Tijdens deze manifestatie zullen er zeven ronden rondom de St. Bavo Kathedraal worden gelopen, zoals in de bijbel de zeven ronden rondom Jericho is gelopen, waarna de muren vielen. De kathedraal mag wat ons betreft blijven staan, maar wij hopen dat de gekozen weg van kerksluitingen wel komt te vervallen. Daarna zal in de kathedraal de getekende petities aan de bisschop worden aangeboden en is er nog een muziekprogramma voor de deelnemers. De bussen zijn gratis en u krijgt ook nog een lunchpakket. Dus ga gezellig met ons mee. Mocht u vergeten zijn de antwoordkaart in te sturen of als u geen folder heeft gekregen is het nog mogelijk u aan te melden via 06 2127 1265 t.n.v. Ineke van Mulukom.