Behouden we de muziekschool in Stede Broec?

Het bestuur van de Muziekschool heeft in november 2016 al aangegeven dat zij in de meerjarenraming een structureel financieel tekort voorzagen, wat het voortbestaan van de muziekschool bedreigde. Ondanks deze voortuitzichten is het bestuur indertijd toch voortvarend aan de slag.
Maar er zijn grote wijzigingen in het verschiet. In de commissievergadering RBFZ van september 2019 is gebleken dat de voorgestelde veranderingen in het muziekonderwijs in Stede Broec het gevolg zijn van de heroriëntatie op muziekonderwijs in Nederland, een initiatief van toenmalig minister Bussemaker die de “Handreiking muziek onderwijs 2020” schreef.
In de handreiking zegt minister Bussemaker dat bevlogen bestuurders en leerkrachten dagelijks de muziek als een plezierig en vanzelfsprekend onderdeel van de opvoeding verzorgen. Het doel van de handreiking van de minster is om ieder kind enthousiast te maken voor zingen, muziek maken en muziek beluisteren. Geef kinderen prioriteit, en waarborg lokale toegankelijkheid, spreiding, kwaliteit en diversiteit van het aanbod, zegt het advies onder meer. Muziekonderwijs is een belangrijk onderdeel van de brede vorming van onze kinderen en daarmee dus een publieke taak. Zij wil met de handreiking een opwaartse lijn voor muziekonderwijs stimuleren.
Uiteindelijk willen we dat in Stede Broec ook. De Onafhankelijke Partij denkt echter dat met het voorstel van het college in september, Stede Broec een reëel risico loopt dat juist het omgekeerde zal gebeuren.
Het collegevoorstel houdt in dat het muziekonderwijs naar de scholen overgaat wat volgens de Onafhankelijke Partij veel nadelen laat zien; niet alleen financieel maar ook praktisch.
Momenteel huist de Muziekschool in Het Middelpunt in Stede Broec. Het gevarieerde aanbod van de Muziekschool wordt zo geconcentreerd op één plek in de gemeente. Dat dit de beste optie is blijkt ook uit de commissie vergadering op september 2019 waarin dit ambtelijk bevestigd is.
Stede Broec heeft een aantal scholen binnen haar gemeente. Deze scholen zijn vrij om binnen de gestelde kaders, hun onderwijs zelf vorm te geven. De scholen hebben veel belangrijke taken en prioriteiten en bepalen zelf hoeveel tijd, geld en inzet er is voor de structurele programmering.
Het geven van gevarieerd muziekonderwijs vereist veel inzet en organisatie van de scholen. Elke school zal dit weer anders invullen waardoor de uitvoering van muziekonderwijs niet efficiënt zal zijn. Daarnaast kun je jezelf afvragen wat de scholen te bieden hebben aan kinderen die kiezen voor een bepaald instrument en in het bespelen daarvan talentvol blijken te zijn.
Natuurlijk zijn de scholen enthousiast over een financiële bijdrage van de gemeente voor muziekonderwijs. Maar wat bieden de scholen daarvoor? Hoe worden de resultaten gemeten? Wordt een talentvol kind wel op de juiste wijze gestimuleerd zoals op de muziekschool?
Minister Bussemaker en de Tweede Kamer delen de visie dat het ongewenst en onrealistisch is om de verantwoordelijkheid voor muziekonderwijs uitsluitend bij scholen neer te leggen en uit verschillende regionale en landelijke onderzoeken blijkt dat er een breed maatschappelijk draagvlak is voor muziekonderwijs door muziekscholen.
Wat we ook niet uit het ook moeten verliezen is het volgende. Stede Broec heeft kwalitatief gezien zeer goed muziekonderwijs dat wordt gegeven door de Muziekschool. Als dit onderwijs bij de scholen zelf wordt ondergebracht zal het zeker nog jaren duren voordat dit opnieuw zo goed georganiseerd is. Het is zelfs de vraag of we dan ooit nog de kwaliteit halen die we nu hebben.
In de commissie RBFZ van september heeft de voorzitter van het bestuur van de Muziekschool aangegeven dat het bestuur geen toekomst meer ziet voor de Muziekschool als het voorliggende voorstel van het college wordt aangenomen. De portefeuillehouder gaf aan dat er geen plan B is. Dus we lopen een reëel risico dat onze Muziekschool dan verdwijnt.
De Onafhankelijke Partij is geen voorstander van muziekonderwijs op scholen, gezien het feit dat we een eigen Muziekschool in de gemeente hebben. We hebben een aantal voorstellen als oplossing:
➢ Organiseer en stimuleer het klassikaal zingen en basisvorming van muziek op scholen. Doe dat van het extra geld wat hiervoor beschikbaar komt vanuit het Rijk. Breng kinderen die een keuze gemaakt hebben voor een instrument samen op één locatie, in de Muziekschool in Het Middelpunt.
➢ Laat de regie op het beschikbare budget van de gemeente bij de Muziekschool. Zo is er geen afbouw van de subsidie en ontstaat er tijd om de samenwerking met de scholen uit te bouwen. Dit is voor de gemeente een budget neutrale oplossing. De financiële problemen van de Muziekschool zijn daarmee nog niet geheel opgelost maar deze oplossingen geven het bestuur misschien voldoende zekerheid om door te gaan.
De Onafhankelijke Partij is van mening dat dit het meest efficiënt is. Zo kunnen we de kwaliteit van het muziekonderwijs behouden. Door de ingezette samenwerking verder uit te bouwen is een stijgende lijn voor muziekeducatie in Stede Broec voor de toekomst mogelijk.
De Muziekschool maakt gebruik van vele vrijwilligers en ook zij hebben laten zien open te staan voor verandering. Het bestuur van de Muziekschool heeft, net als de Raad van Stede Broec, maar één doel: goed muziekonderwijs voor Stede Broec.

Wilma de Wit-Scholten
Onafhankelijke Partij